Официални правила за томболата на Bingo в магазини Carrefour (20.07.2011 - 20.08.2011)

1. Организатор

1.1. Промоцията „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”, е организирана от “Хайат България Кемикъл" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна , Западна Промишлена Зона ЕИК 115215489, наричано по-долу, за „краткост: „Организатор". Решението за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите Правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.hayatbg.com. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на www.hayatbg.com.

1.2. Промоцията „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”се организира с рекламна цел за популяризирането на марката "Bingo".

2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания
2.1. Промоционалната кампания „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”, наричана по-долу, за краткост „Промоцията", стартира, считано от 20.07.2011г. и продължава до 20.08.2011 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията ще бъде проведена в магазини "Carrefour" в цялата страна:

Carrefour – София, бул. Цариградско шосе № 115
Carrefour – Пловдив, ул. Д-р Георги Странски №5
Carrefour – Бургас, ул. Транспортна, Бургас Плаза Мол
Carrefour – Варна, ул. Андрей Сахаров, Гранд Мол Варна
Carrefour – Русе, ул. Липник № 121А, Мол Русе

3. Право на участие
3.1. В тази промоция право на участие има всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 20.08.2011 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоцията НЕ могат да участват лица, работещи за „Хайат България Кемикъл" ООД и Carrefour както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
4. Участващи продукти
4.1. В тази промоция участват следните видове продукти с марка Bingo, а именно:

Bingo Soft 1000 ml.., 2000 ml.., Concentrate 750 ml.
Bingo Automat 2 кг. и 4 кг.

4.2. Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.
5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
5.1. През периода на провеждане на промоцията, желаещите да участват в Промоцията трябва да попълнят трите си имена и телефон за връзка на касовия бон, с който са закупили от магазин Carrefour продукт с марка „ Bingo", участващ в промоцията и да го пуснат в специалната томболна кутия, които ще се намира на изхода на магазини „Carrefour" на бюро Информация.
5.2. За да спечелят тази награда, участниците в Промоцията трябва:
1. да пуснат в томболната кутия касовата бележка, с която са закупили продукт „Bingo", участващ в промоцията, с написани трите имена, телефон;
2. да бъдат изтеглени при тегленето на томболата като спечелил участник.
5.3. За повече информaция относно провежданата промоция моля посетете нашия интернет сайт www.hayatbg.com.
6. Награди
6.1 Награди
Наградите в Промоцията са общо 5 /пет/ домашни пекарни.
6.2 Получаване на наградите:
Печелившите в Промоцията, ще бъдат определени чрез томбола в присъствието на нотариус и представител на “Хайат България Кемикъл”ООД сред всички участници отговарящи на точка 3 и 5 от настоящите правила на томболен принцип. Тегленето ще се извърши в офиса на “Хайат България Кемикъл” ООД, Западна Промишлена Зона, гр.Варна на 30.08.2011г.
6.3 Оповестяване на печелившите
Организаторът се задължава да извести Печелившите по предоставените върху касовата бележка, с която взимат участие, телефонни номера в срок от 7 дни след изтеглянето на печелившите. В случай че в този срок Организаторът не може да се свърже с някой от спечелилите участници, той е длъжен да ги извести за спечелването на наградата чрез изпращане на СМС /в случай че телефонът за контакт е мобилен/. В двудневен срок от получаване на СМС от Организатора спечелилият участник е длъжен да се свърже с Организатора.
В случай че след указаните по-горе срокове Организаторът не е получил обаждане от някой от спечелилите участници или някой от тях не е взел наградата си в предвидения срок, техните награди ще бъдеат разпределена съгласно правилата на т. 6.4.

Печелившите ще бъдат оповестени и на www.hayatbg.com.
6.4 Получаване на наградите:
Печелившите в Промоцията ще получат наградата си на място в магазина, от който са закупили продуктите в срок от 10 дни след известяване на печелившите по телефона.
В случай че след указания срок останат неполучени награди те ще бъдат разпределени чрез томбола измежду всички участници в Промоцията в 30 дневен срок след изтичане на срока за получаване на наградите.
7. Условия за валидност
7.1. За да спечели участникът в Промоцията трябва да изпълнил всички изброени по-долу условия:
A. Да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите правила;
B. Да е пуснал в томболната кутия касовата бележка, с която в периода на провеждане на промоцията е закупил от магазин Carrefour продукт с марка „Bingo", с написани трите имена, телефон;
C. Да е изтеглен от томболата като спечелил участник.
7.2. Проверката относно валидността на касовите бележки и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от представители на Организатора, чрез установяване на съответствието им с условията, предвидени в тези правила. Проверката относно валидността на получените касови бележки ще бъде извършвана към момента на тегленето на печелившите участници. Касовите бележки на участници, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от участващите талони, решението на Организатора е окончателно.
7.3. Организаторът не поема отговорност за:
1. повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание;
2. повредени и/или несъответстващи касови бележки;
3. изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазин Carrefour.
4. невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилия участник, както и в случаите на неполучаване на награда в предвидения срок.


8. Правни спорове
8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите талони, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази промоция.
8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
9. Прекратяване на промоционалната кампания
9.1. Настоящата промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

10. Разни
10.1. Всеки участник в промоцията „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й. С включването си в промоцията, всеки участник приема личните му данни да бъдат публикувани и използвани с оглед определяне и оповестяване на спечелилите участници, без други задължения или плащания.

11. Защита на личните данни
11.1. Чрез включването си в промоцията „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”, участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.
11.2. Участието в промоцията предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания “Хайат България Кемикъл”ООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в промоцията „Bingo Soft , Bingo Automat – Carrefour”. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. В тридесет дневен срок след теглене на печелившите участници личните данни на участващите лица ще бъдат унищожени.
11.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. 
Официални правила за томболата на Bingo в магазини Carrefour (20.07.2011 - 20.08.2011)
1. Организатор

1.1. Промоцията „Bingo Soft , Bin...
Официални правила за томболата на Bingo в магазини Fantastico (20.07.2011 - 20.08.2011)
1. Организатор

1.1. Промоцията „Bingo Soft , Bin...
ПЕЧЕЛИВШИ В ТОМБОЛАТА НА BINGO - МАГАЗИНИ CARREFOUR И FANTASTICO
1.Търговска верига Carrefour:
· Илияна Ангелова Дим...